Zarządzenie nr 58/2005 z dnia 2005-11-02

Numer 58/2005
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do zinwentaryzowania pomieszczeń
Data wydania 2005-11-02

ZARZĄDZENIE NR 58/05

WOTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 listopada 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do zinwentaryzowania pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce oraz aparatury i sprzętu

medycznego będących na wyposażeniu Ośrodków Zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej Komisją do zinwentaryzowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce oraz aparatury i sprzętu medycznego będących na wyposażeniu Ośrodków Zdrowia w następującym składzie:

1) Stefan Grajewski       - Przewodniczący Komisji

2)     Jolanta Piętko            - Członek Komisji

3)     Grzegorz Galicki       - Członek Komisji

4)     Stanisław Wasilewski - Członek Komisji

§ 2. Komisja Inwentaryzacyjna pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Zadaniem Komisji jest:

1)  wykonanie spisu z natury aparatury i sprzętu medycznego stanowiących własność

Gminy Bargłów Kościelny, a przekazanych w dzierżawę NZOZ Przychodni Lekarsko-Pielęgniarskiej „Eskulap" w dniu 02 stycznia 2003 r., według informacji (tabela) stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia,

2) opis stanu technicznego na dzień 30 grudnia 2005 roku pomieszczeń należących do
Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym oraz w Prusce, wskazanych w umowie
najmu, o której mowa w pkt. 1, wraz ze szczególnym uwzględnieniem opisu
ubytków widocznych elementów zniszczenia struktury budowlanej w/w
pomieszczeń.

§ 4. Zobowiązuję niniejszym Zarządzeniem wszystkich podległych mi pracowników i służby do okazania niezbędnych dokumentów i udzielenia informacji dotyczących zakresu prowadzonej inwentaryzacji, a w szczególności:

1) pracownika na stanowisku ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej,

pomocy w zakresie ustalenia stanu technicznego pomieszczeń,

2) pracownika  na  stanowisku  ds.   księgowości  finansowej,  pomocy  w  zakresie

identyfikacji środków trwałych.

§ 5. Termin prac Komisji wyznaczam na dzień od 20 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.


§ 6. Po zakończeniu pracy Komisja przygotuje na dzień 31 grudnia 2005 r. protokół wraz z zestawieniem pomieszczeń i ruchomości Ośrodków Zdrowia.

§ 7. Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się   inspektorowi  ds.   rolnictwa  i  ochrony środowiska, pod nadzorem Sekretarza Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02