Zarządzenie nr 59/2006 z dnia 2006-12-04

Numer 59/2006
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Nowa.
Data wydania 2006-12-04

ZARZĄDZENIE NR 59/06
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia  4 grudnia 2006 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Nowa.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.1  Statutu  Sołectwa Kamionka Nowa uchwalonego uchwałą nr III/35/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka Nowa celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2006-2010.

§ 2. Zebranie odbędzie się u sołtysa wsi Kamionka Nowa w dniu 13.12.2006r. o godz. 1100.

§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Stefana Grajewskiego, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Stefanowi Grajewskiemu pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

 

                     Wójt 

         Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-12-05

Data modyfikacji: 2006-12-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-12-05