Zarządzenie nr 60/2005 z dnia 2005-11-16

Data wydania 2005-11-16
Numer 60/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2005

WOTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 listopada 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2030                w kwocie                        400 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 2010                w kwocie                    157.288 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 2030                w kwocie                     57.982 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 2020                w kwocie                     6.000 zł

RAZEM:                                                -                       221.670 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 §4010         w kwocie                       6.500 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 4120                w kwocie                          100 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 4420                w kwocie                          356 zł

Dz. 754 rozdział 75404 § 4210                w kwocie                          500 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 4270                w kwocie                       3.500 zł

Dz. 754 rozdział 75414 § 4170                w kwocie                          300 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4119                w kwocie                        215 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4129                w kwocie                          31 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4170                w kwocie                        290 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4179                w kwocie                       1.543 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4219                w kwocie                       1.782 zł


 

Dz. 801 rozdział 80101 § 4240                    w kwocie                   15.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4249                    w kwocie                     1.621 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4270                    w kwocie                   18.710 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4300                    w kwocie                   11.660 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4309                    w kwocie                       528 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4350                    w kwocie                     1.000 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4010                    w kwocie                      421 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4119                    w kwocie                       165 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4129                    w kwocie                         18 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4179                    w kwocie                     1.267 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4219                    w kwocie                     1.784 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4249                    w kwocie                     1.633 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4300                    w kwocie                   3.000 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4309                    w kwocie                       853 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4350                    w kwocie                       500 zł

Dz. 801 rozdział 80195 §4170             w kwocie                      400 zł

Dz. 851 rozdział 85154 § 4240                    w kwocie                     1.300 zł

Dz. 852 rozdział 85212 §3110             w kwocie                 152.707 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4010                    w kwocie                   2.050 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4210                    w kwocie                   2.531 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4210                    w kwocie                     1.000 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4410                    w kwocie                     1.300 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240                    w kwocie                   57.982 zł

Dz. 921 rozdział 92116 § 4240                    w kwocie                   6.000 zł

Dz. 926 rozdział 92605 § 4210                    w kwocie                       800 zł

RAZEM:                                                         -                 299.347 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4110                    w kwocie                     6.600 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 4410                    w kwocie                      356 zł

Dz. 754 rozdział 75412 §4210          w  kwocie                         1.650 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 4430                 w kwocie                            500 zł

Dz. 754 rozdział 75414 § 4210                 w kwocie                            500 zł

Dz. 754 rozdział 75414 § 4300                 w kwocie                         1.500 zł

Dz. 754 rozdział 75414 §4410          w kwocie                            150 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010                 w kwocie                       24.581 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110                 w kwocie                         3.500 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4118                 w kwocie                          215 zł

Dz. 801 rozdział80101 §4128           w kwocie                           31 zł

Dz. 801 rozdział80101 §4178           w kwocie                       1.543 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4218                 w kwocie                       1.782 zł

Dz. 801 rozdział80101 § 4248                 w kwocie                       1.621 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4308                 w kwocie                            528 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4010                 w kwocie                       18.500 zł

Dz. 801 rozdział 80110 §4110          w kwocie                     4.000 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4118                 w kwocie                            165 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4128                 w kwocie                             18 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4178                 w kwocie                         1.267 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4218                 w kwocie                         1.784 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4248                 w kwocie                         1.633 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4308                 w kwocie                            853 zł

Dz. 851 rozdział 85154 § 4210                 w kwocie                         1.300 zł

Dz. 852 rozdział 85212 §4210          w kwocie                          300 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4300                 w kwocie                         1.000 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4260                 w kwocie                         1.000 zł

Dz. 926 rozdział 92605 § 4300                 w kwocie                            500 zł

Dz. 926 rozdział 92605 § 4410                 w kwocie                            300 zł

RAZEM:                                                 -                             77.677 zł


 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.213.107 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi:   9.749.587 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.014.772 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło   pokrycia  deficytu   budżetu   gminy  w  wysokości   350.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03