Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 2007-12-20

Numer 60/2007
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2007-12-20
ZARZĄDZENIE NR 60/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)       w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

2)   w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3)wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012,

zbycia nieruchomości we wsi Bargłów Kościelny,

5)      zbycia nieruchomości we wsi Kroszówka

6)      uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

7)      przystąpienia gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego „Biebrza"

8)      Planu rozwoju miejscowości Tajno Stare, Barszcze, Górskie, Kroszewo

9)      zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

10)       w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

11)       w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

12)       przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2012r.

13)       przyjęcia Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych

14)Stawek podatku od środków transportowych.

15)zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2007 r.,

16) przyjęcia budżetu gminy na 2008r.

stanowiące załączniki Nr 1-16 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 15 i 16 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09