Zarządzenie nr 60/2011 z dnia 2011-03-25

Numer 60/2011
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2011-03-25

ZARZĄDZENIE NR 60/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2011 r.


w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IV zwyczajnej Sesji Rady G miny w sprawach:
1)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
2)    zmieniająca uchwałę Nr XVIII/169/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
3)    nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
4)    zbycia nieruchomości położonej we wsi Barszcze,
5)    wyboru przedstawiciela Gminy Bargłów Kościelny do Związku Komunalnego Biebrza,
6)    przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032",
7)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,
8)    zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bargłów Kościelny,
9)    zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012"

10)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018
11)    zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,
stanowiące załączniki Nr 1-11 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :
1.   Panią Marzenę Świerkowską do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 10,11 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27