Zarządzenie nr 61/2005 z dnia 2005-11-30

Data wydania 2005-11-30
Numer 61/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 61/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565; Nr 180, poz. 1495) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział  85212 § 2010                 w kwocie                     7.040 zł

RAZEM:                                                  -                         7.040 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85212 §3110             w kwocie                   6.835 zł

Dz. 852 rozdział 85212 §4210             w kwocie                      205 zł

Dz. 854 rozdział 85415 §3260             w kwocie                   2.520 zł

RAZEM:                                                         -                   9.560 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 854 rozdział 85415 §3240          w kwocie                     2.520 zł

RAZEM:                                                  -                         2.520 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.220.147 zł.

2.              Plan wydatków budżetowych wynosi:   9.756.627 zł.

3.              Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.021.812 zł.


4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   350.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03