Zarządzenie nr 62/2005 z dnia 2005-12-01

Numer 62/2005
w sprawie :powierzenia usług podmiotowi gospodarczemu
Data wydania 2005-12-01

ZARZĄDZENIE NR 62/ 05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 01 grudnia 2005r.

w sprawie: powierzenia usług podmiotowi gospodarczemu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 w związku z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zm./ , zarządzam co następuje:

§ 1 Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, sprzątania i utrzymania terenu posesji przyległej do tego budynku oraz obsługę kotłowni lokalnej w budynku Urzędu Gminy powierzyć do wykonania, na okres 3 lat poczynając od dnia 1 stycznia 2006r, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, jednostce zewnętrznej, tj. podmiotowi gospodarczemu zajmującemu się wykonywaniem tego rodzaju usług

§ 3 Realizacja zarządzenia nastąpi poprzez:

1.  podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o organizowanym przetargu oraz opublikowanie na stronie internetowej o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2.             przeprowadzenie przetargu,

3.             zawarcie umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zatwierdzam „Specyfikację istotnych warunków zamówienia" /SIWZ/, według treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 5. 1 .Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu, w następującym składzie:

Marek Dobkowski    - przewodniczący komisji

Radosław Wawiórko - członek komisji

Grzegorz Kasjanowicz - członek komisji

2. Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy
usług w terminie do dnia 20 grudnia 2005r.

3.  Komisja będzie działać w oparciu o Regulamin będący załącznikiem nr 4 do
niniejszego zarządzenia.

§ S. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03