Zarządzenie nr 63/2005 z dnia 2005-12-15

Numer 63/2005
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
Data wydania 2005-12-15

ZARZĄDZENIE   NR 63/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)  utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym"

oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym,

2) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez

Gminę Bargłów Kościelny,

3)    stawek podatku od środków transportowych,

4)    określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

5)    uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

6)    budżetu gminy na 2006 r.,

7)    zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

stanowiące załączniki Nr 1- 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.  Skarbnika  Gminy  do  przedstawiania  w  czasie  obrad  sesji  projektów  uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-03