Zarządzenie nr 64/2006 z dnia 2006-12-04

Numer 64/2006
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kukowo.
Data wydania 2006-12-04

ZARZĄDZENIE NR 64/06
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia  4 grudnia 2006 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kukowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.1  Statutu  Sołectwa Kukowo uchwalonego uchwałą nr III/39/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Kukowo celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2006-2010.

§ 2. Zebranie odbędzie się u sołtysa wsi Kukowo, w dniu 12.12.2006r. o godz. 900.

§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Stanisława Wasilewskiego, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Stanisławowi Wasilewskiemu pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

 

                    Wójt  

         Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-12-05

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-12-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-12-05