Zarządzenie nr 65/2008 z dnia 2008-01-02

Numer 65/2008
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-01-02
ZARZĄDZENIE NR 65/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 02 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VII Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.

§ .2   Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   osobom   wymienionym   w   odnośnych   kolumnach załączników.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09