Zarządzenie nr 65/2011 z dnia 2011-04-29

Numer 65/2011
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2011 roku
Data wydania 2011-04-29

Zarządzenie nr 65/2011

 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

                      

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za I kwartał 2011 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fianansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 65/2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójta Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2011 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-III

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

20 385 314,00

8 617 766,28

42,27

1. Dochody bieżące

14 588 824,00

4 630 891,28

31,74

2. Dochody majątkowe

5 796 490,00

3 986 875,00

68,78

II. WYDATKI

16 793 009,00

3 225 829,66

19,21

1. Wydatki bieżące

13 128 933,00

3 218 029,66

24,51

2. Wydatki majątkowe

3 664 076,00

7 800,00

0,21

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

3 592 305,00

5 391 936,62

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-3 592 305,00

-3 582 810,41

-

1. Przychody ogółem, z tego:

2 201 346,00

860 038,59

39,07

1.1. kredyty i pożyczki

2 201 346,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła

0,00

860 038,59

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

5 793 651,00

4 442 849,00

76,68

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

5 793 651,00

4 442 849,00

76,68

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

3 999 989,00

3 999 989,00

100,00

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele (założone lokaty na koniec okr.spr.)

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-05-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-05-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-05-09