Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 2008-01-02

Numer 66/2008
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal VII Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2008-01-02
 
ZARZĄDZENIE NR 66/08
 
WÓJTA GW1NY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 

z dnia 02 stycznia 2008 r.

 
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwal VII Sesji Rady
 
Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ .1 Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały podjętej na VII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ .2 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnie załącznika. § .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny nr 66/08 z dnia 02 stycznia 2008 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI WYKONANIA UCHWAŁY RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NR VII/55/07

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Tajno Stare, Barszcze, Górskie, Kroszewo.

 
La |JS
Zadania wynikające z uchwały
Sposób realizacji zadania
termin wykonania
zadań wynikających z uchwały
odpowiedział
nyża
realizację

- koordynator

Współdziałając y w realizacji
Nadzorują
cy realizację
Termin
złożenia
sprawozdani
a z realizacji
uchwały
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Budowa Hydroforni w Tajnie Starym wraz z wodociągiem grupowym Barszcze"

1. Przygotowanie               wniosków
aplikacyjnych         i         wszystkich
niezbędnych                dokumentów,
załączników i pozwoleń.

2.       Przygotowanie     dokumentacji
technicznej projekt
ów.

3.   Obsługa finansowa projektów.

4.           Monitorowanie        realizacji
projekt
ów.

5.      Składanie   sprawozdań   z   ich
realizacji

IV kwartał 2009 r.

Wawiórko Radosław
Kasjanowicz
Grzegorz
Korzun Dorota
Wawiórko Radosław
Wawiórko Radosław Korzun Dorota
 
Wójt Gminy
3112.2009 r.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Opracował: Wawiórko Radosław   
 
Bargłów Kościelny 02.01.2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09