Zarządzenie nr 68/2011 z dnia 2011-05-16

Numer 68/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Data wydania 2011-05-16

ZARZĄDZENIE NR 68/2011

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 16 maja 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 111/26/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok:
1)  zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę   356.453 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok:
1.   zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 356.453 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5.300 zł, z przeznaczeniem na:
1)    dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kwocie 4.800 zł;
2)    dział 921, rozdział 92105 §4210 w kwocie   500 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:   20.856.931 zł, z tego:
-    dochody bieżące w kwocie 15.060.441 zł
-    dochody majątkowe w kwocie: 5.796.490 zł.
2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:    17.264.626 zł, z tego:
-    wydatki bieżące w kwocie 13.600.550 zł,
-    wydatki majątkowe w kwocie 3.664.076 zł.
3.    Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
-    ogólna w wysokości 23.700 zł
-    celowa w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27