Zarządzenie nr 69/2008 z dnia 2008-01-21

Numer 69/2008
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie
Data wydania 2008-01-21
ZARZĄDZENIE NR 69/2008
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 21 stycznia 2008 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie

Bargłów Kościelny
na rok 2008

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),

§ 1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:

opłaty   za kształcenie   pobierane   przez   szkoły   wyższe   i   zakłady kształcenia nauczycieli

opłaty   za   kursy   kwalifikacyjne   i   doskonalące,   seminaria   oraz   inne   formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły

kursy z zakresu zarządzania oświatą kadry kierowniczej
kursy komputerowe dla nauczycieli informatyki
doskonalenie kadry kierowniczej nauczycieli z zakresu reformy edukacji oraz wdrażania nowych kierunków kształcenia
inne formy ustalone przez rady pedagogiczne szkół
organizację doradztwa metodycznego

§ 2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.

§ 3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku 2008 do 40 % ponoszonych kosztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 300,00 zł na semestr.

§ 4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.


§ 5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe   przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

§ 6. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2008 wynoszą 20 623,00 zł.

§ 7. Zgodnie z §2 do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota w wysokości 2 062,30 zł.

§ 8. Środki   na   doskonalenie   zawodowe   nauczycieli   na rok   2008   w   rozbiciu   na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

 
Nazwa szkoły
Środki       do       dyspozycji dyrektora szkoły (zł)
Gimnazjum
5 71? ^0
SP Bargłów Kość.
5 752,80
SP Kroszewo
2 412,90
SP Łabętnik

2 023,20

SP Tajno Stare

2 659,50

§ 9. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy zwrócić do budżetu organu prowadzącego.

§ 10. Wzór wniosku w załączniku.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Dane osobowe

1.              Imię i nazwisko.....................................................................

2.              Dokładny adres zamieszkania

 

3.      Miejsce pracy..........................................................................................

4.              Aktualne kwalifikacje............................................................................

5.              Nauczany przedmiot (przedmioty).......................................................

6.              Staż pracy nauczyciela...........................................................................

Informacje o podjętych studiach

1.   Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje studia)

2.              Rodzaj i kierunek podejmowanych (kontynuowanych) studiów

Czas trwania studiów, liczba semestrów.................................................

4.              Podać rok studiów, semestr, który dotyczy dofinansowania

5.              Wysokość czesnego za jeden semestr potwierdzony dowodem wpłaty

Uzasadnienie wniosku


(miejscowość, data)


(podpis nauczyciela

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09