Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 2010-12-03

Numer 6/2010
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.
Data wydania 2010-12-03

ZARZĄDZENIE NR 6/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 3 grudnia 2010 r.


w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.l Statutu Sołectwa Solistówka uchwalonego uchwałą nr 111/52/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Solistówka celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2010-2014.
§ 2.  Zebranie odbędzie się u budynku Szkoły Podstawowej  w Tobyłce,  w dniu 14.12.2010r. o godz. 1300.
§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Marka Dobkowskiego, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Dobkowskiemu Markowi pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27