Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 2008-01-30

Numer 70/2008
w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
Data wydania 2008-01-30
ZARZĄDZENIE NR 70/08
Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie; aktualizacji Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

1                                                                                                      J                                                      IW?                                                                          %J                                                            J          J                                   %*J

Na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), zarządza się, co następuje:

§   1. W celu zapewnienia systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania gminy na zdarzenia

kryzysowe zaktualizować dotychczasowy Gminny Plan Reagowania Kryzysowego".

2. W skład planu reagowania kryzysowego, o którym mowa w ust. 1, wchodzą następujące elementy:

1)     plan główny zawierający:

a)         charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia,

b)         charakterystykę sił i. środków, w tym stan rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania,

c)         analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,

d)         przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych,

e)         wskazanie trybu aktualizacji planu oraz poszczególnych załączników funkcjonalnych;

2)     procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych,
w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, a w tym:

a)         zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

b)         bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,

c)         uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń;

3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

a)         standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)         organizacjęłączności między podmiotami, o których mowa w lit. a,

c)         organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

d)         zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

e)         organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,


f)             organizację opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów zabezpieczenia ratownictwa medycznego,

g)         organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi i chemicznymi,

h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie reagowania kryzysowego,

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. 3. Plany reagowania kryzysowego, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata. § 2.1. Za aktualizację Planu czynię odpowiedzialnym Inspektora UG ds. pozamilitarnych ogniw obronnych. 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych oraz nadzorowanych przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny do udzielenia wszechstronnej pomocy Wykonawcy Planu.

§ 3. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny Nr 48/03 z dnia 09 października 2003 roku w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09