Zarządzenie nr 71/2011 z dnia 2011-06-06

Numer 71/2011
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2011-06-06
Zarządzenie nr 71/2011
      Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 06 czerwca 2011 r.

                                   w sprawie  przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) zarządza się, co następuje:
 § 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą   pod obrady V zwyczajnej  Sesji Rady Gminy  w sprawach:
1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok,
2)  udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok,
3) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
4) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
5)  przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym,
6)  powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „ Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
7) zamiany nieruchomości położonej we wsi Tajenko,
8) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,

 stanowiące załączniki Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.  
  § 2.  Upoważnia się :
1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 8  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej  podjęcia.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27