Zarządzenie nr 72/2011 z dnia 2011-06-06

Numer 72/2011
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012.
Data wydania 2011-06-06

ZARZĄDZENIE NR 72/2011
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


z dnia 06 czerwca 2011 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne(Dz. U.  Nr  95, poz. 612 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustalam termin składania wniosków do dyrektorów szkół należących do Gminy Bargłów Kościelny o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, przez rodziców oraz inne uprawnione osoby w okresie od 01 września 2011r. do  15 września 2011r. 
§ 2. Zobowiązuję dyrektorów szkół wymienionych w § 1 do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. oraz przekazania jej do Wójta Gminy Bargłów Kościelny  do dnia 30 września 2011r.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27