Zarządzenie nr 73/2008 z dnia 2008-02-01

Numer 73/2008
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
Data wydania 2008-02-01
ZARZĄDZENIE NR 73/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 01 luty 2008 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.l Statutu Sołectwa Nowiny BargłowsMe uchwalonego uchwałą nr 111/41/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowiny BargłowsMe celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2006-2010.

§ 2. Zebranie odbędzie się w domu Pani Sobótko Teresy zam. Nowiny BargłowsMe 6, 16-320 Bargłów Kościelny w dniu 28.02.2008r. o godz. 10   .

§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Grzegorza Kasj anowicza, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasa dach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Grzegorzowi Kasj ano wieżowi pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

Wójt Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09