Zarządzenie nr 73/2011 z dnia 2011-06-16

Numer 73/2011
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2011-06-16
          Zarządzenie nr 73/2011    
        Wójta  Gminy  Bargłów  Kościelny
 16 czerwca 2011 r.

 

  w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  zarządza się co następuje:

§ .1  Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu      13 czerwca 2011 r. . zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do  zarządzenia.                                
§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.
                                                          
§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   
                                                                             Wójt Gminy  
                                                                       Andrzej Kwieciński

2011-06-16 12:56:17

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2011
                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Bargłów Kościelny
                                                                                                                                                                      z dnia 16 czerwca 2011 r.

W celu realizacji uchwał V Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu  13 czerwca  2011 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny ustalam:
I. Organizacyjnego zabezpieczenia realizacji i opracowywania harmonogramu realizacyjnego wymagają:
Lp.
Nr uchwały
w sprawie
Nadzór sprawuje
Pracownik realizujący uchwałę
Termin opracowania harmonogramu realizacji
Termin wykonania zadań wynikających z uchwały
Podpis pracownika
1
V/44/2011
zamiany nieruchomości położonej we wsi Tajenko,
Wójt Gminy
Grajewski Stefan –  inspektor Urzędu Gminy
16.06.2011r.


     Wójt Gminy
       Andrzej Kwieciński

2011-06-16 12:56:17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2011
                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Bargłów Kościelny
                                                                                                                                                                   z dnia 16 czerwca 2011 r.

II. Organizacyjnego zabezpieczenia i opracowania harmonogramu realizacyjnego nie wymagają:
Lp.
Nr uchwały
w sprawie
Pracownik realizujący uchwałę  
Data otrzymania uchwały
Podpis pracownika
1.
V/38/2011
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok
Osewska Dorota
16.06.2011r

2.
V/39/2011
udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok
Osewska Dorota
16.06.2011r

3.
V/40/2011
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Oleksiuk Joanna
16.06.2011r

4
V/41/2011
przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza
Wawiórko Radosław
16.06.2011r

5
V/42/2011
przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym
Wawiórko Radosław
16.06.2011r

6
V/43/2011
powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „ Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Wawiórko Radosław
16.06.2011r

7
V/45/2011
zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.
Osewska Dorota
16.06.2011r

                                  Wójt  Gminy
                                                                            Andrzej Kwieciński   


2011-06-16 12:56:17

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27