Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 2008-02-27

Numer 74/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-02-27
ZARZĄDZENIE NR 74/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 274utego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,'Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.700 zł, w tym:

Dz. 754 rozdział 75412 § 4010          w kwocie                  5.700 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4110          w kwocie                     860 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4120          w kwocie                     140 zł
RAZEM:                                                         -                  6.700 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.700 zł, w tym:
Dz. 758 rozdział 75818 § 4810      w kwocie
                     6.700 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75101 § 2010      w kwocie                        103 zł

RAZEM:                                                  -                           103 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 600 rozdział 60095 § 4210        w kwocie                    1.000 zł
Dz. 600 rozdział 60095 § 4300        w kwocie                    1.000 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4040        w kwocie                         59 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4440        w kwocie                       164 zł


Dz. 750 rozdział 75023 § 4440       w kwocie                       841 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4750       w kwocie                    4.000 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4440       w kwocie                       631 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4210       w kwocie                    2.000 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4300        w kwocie                    2.500 zł

Dz. 31 rozuziai 6Diyj § otou             w Kwocie                       h.qój zi

Dz. 854 rozdział 85404 § 4218        w kwocie                    2.662 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4219        w kwocie                       888 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4248        w kwocie                  13.009 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4249        w kwocie                    4.338 zł

RAZEM:                                               -                          37.972 zl

mniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 600 rozdział 60016 § 4300          w kwocie                  2.000 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4210          w kwocie                     164 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4040          w kwocie                       59 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4210          w kwocie                  4.841 zł
Dz. 751 rozdział 75101 § 4010           w kwocie                       74 zł
Dz. 751 rozdział 75101 § 4110           w kwocie                       27 zł
Dz. 751 rozdział 75101 § 4120           w kwocie                         2 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4270           w kwocie                     631 zł
Dz. 801 rozdział 80113 § 4300           w kwocie                  4.500 zł
Dz. 851 rozdział 85195 § 6059           w kwocie                  4.880 zl
Dz. 854 rozdział 85404 § 4210           w kwocie                  3.550 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4240           w kwocie                17.347 zł
RAZEM:                                                           -               38.075 zł
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.   Plan dochodów budżetowych wynosi:   21.886.398 zł, z tego:


a)        dochody bieżące w kwocie 1.2.222.241 zł,

dochody majątkowe w kwocie 9.664.157 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych wynosi:   23.150.826 zł,

a)              wydatki bieżące w kwocie 10.286.250 zł,

b)             wydatki majątkowe w kwocie 12.864.576 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.014.837 zł

§ 5. Objaśnienia   dokonanych   zmian   zawarte   są w   załączniku   Nr   1   do   niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
 
 
Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/08
Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 lutego 2008 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie pisma Dyrektora Biura Wyborczego Nr DSW-3101-8/08 z dn. 25.02.2008r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 r. w Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 o kwotę 103 zł w związku ze zmniejszeniem w ustawie budżetowej na 2008 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

WYDATKI:

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 6.700 zł, o którą zwiększono wydatki:

- w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 § 4010, § 4110, § 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmiany w ramach działu 600 - „Transport i łączność", działu 750 - „Administracja publiczna", działu 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", działu 801- „Oświata i wychowanie", działu 851 - „Ochrona zdrowia", działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza" wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09