Zarządzenie nr 74/2011 z dnia 2011-06-16

Numer 74/2011
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały V Sesji Rady Gminy.
Data wydania 2011-06-16

 

Zarządzenie Nr 74/2011
Wójta Gminy Bargłów  KoŚcielny


 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu zabezpieczającego realizację uchwały V Sesji Rady Gminy.


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  zarządza się co następuje:

§ .1 . Przyjąć harmonogram zabezpieczenia realizacji uchwały podjętej na V Sesji Rady Gminy                 z dnia 13 czerwca 2011 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.
                                              
§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w kolumnie załącznika.
                                                          
§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27