Zarządzenie nr 77/2008 z dnia 2008-03-25

Numer 77/2008
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-03-25


ZARZĄDZENIE NR 77/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2008 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)             udzielenia absolutowium Wójtowi Gminy,

2)      ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

3)      ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania,

4)      zmiany składu osobowego Reprezentantów Gminy Bargłów Kościelny w Związku Komunalnym „Biebrza",

przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego „Biebrza",

6)      zmiany uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację                                   budowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa."

zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012,

8)      zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Bargłów Kościelny a Gminą Knyszyn, Gminą Goniądz, Gminą Lipsk oraz Gminą Mońki.

zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 r.

stanowiące załączniki Nr 1-9 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09