Zarządzenie nr 78/2008 z dnia 2008-04-03

Numer 78/2008
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2008-04-03
ZARZĄDZENIE NR 78/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 03 kwietnia 2008 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ) zarządza się co następuje:

§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2008 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 -2 do zarządzenia.

§ .2   Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   osobom   wymienionym   w   odnośnych   kolumnach załączników.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrzeja Kwieciński


Załącznik Nr i do zarządzenia Nr 78/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 03 kwietnia 2008 r.

W celu realizacji uchwał VIII sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu 31 marca 2008 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu Ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego

Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ustalam:
 
 
 
 
 
 
 

Organizacyjnego zabezpieczenia realizacji i opracowywania harmonogramu

realizacyjnego wymagają:
 
 
Lp.
Nr
uchwały
w sprawie
Nadzór sprawuje
Pracownik
realizujący uchwałę
Termin
opracowania
harmonogramu
realizacji
Termin
wykonania
zadań
wynikających z
uchwały

Podpis pracownika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09