Zarządzenie nr 79/2008 z dnia 2008-04-21

Numer 79/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-04-21
ZARZĄDZENIE NR 79/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł, w tym:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4300      w kwocie                     3.000 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł, w tym:

Dz. 758 rozdział 75818 § 4810      w kwocie                     3.000 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:
Dz. 854 rozdział 85415 § 2030      w kwocie                 108.061 zł
RAZEM:                                                  -                    108.061 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 750 rozdział 75023 § 4420          w kwocie                     600 zł
Dz. 854 rozdział 85404 § 4300          w kwocie                     300 zł
Dz. 854 rozdział 85415 § 3240          w kwocie              107.263 zł
Dz. 854 rozdział 85415 § 3260          w kwocie                     798 zł
Dz. 756 rozdział 75647 § 4740           w kwocie                  1.500 zł
RAZEM:                                                          -              110.461 zl


Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4410      w kwocie                         600 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4240      w kwocie                         300 zł

Dz. 756 rozdział 75647 § 4300      w kwocie                      1.500 zł

RAZEM:                                             -                             2.400 z!
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.108.544 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 12.667.972 zł,
dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych wynosi:   14.372.972 zł,

a)              wydatki bieżące w kwocie 10.771.631 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.601.341 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.014.837 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
 Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/08
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy ma 2008 rok

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-72/08 z dn. 08.04.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 108.061 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI:

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł, o którą zwiększono wydatki:

- w dziale 852 - „Pomoc społeczna", rozdz. 85295 § 4300 z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Zmiany w ramach działu 750 - „Administracja publiczna", działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza", działu 756- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09