Zarządzenie nr 80/2006 z dnia 2006-12-11

Numer 80/2006
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2006-12-11

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 80/06
W Ó J T A  G M I N Y  B A R G Ł Ó W  K O Ś C I E L N Y

z dnia 11 grudnia 2006 roku

   w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą  pod obrady II zwyczajnej Sesji Rady Gminy  w sprawach:

           wygaśnięcia mandatu Radnego,

           uzupełnienia składu osobowego Komisji, 

           ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

           odwołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny,

           powołania Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny,

             zmian w budżecie gminy na 2006r

           aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny,

           regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,

           zatwierdzenia taryf  za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków,

           określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości,

            określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

           uchwalenia projektu budżetu gminy na 2007r.

           uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

 

stanowiące załączniki Nr 1- 13 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Upoważnia się :

1.      Skarbnika Gminy do przedstawiania w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 6, 11 - 12 wraz z uzasadnieniem potrzeby  jej podjęcia.                                          

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t       

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-01-03