Zarządzenie nr 82/2006 z dnia 2006-12-28

Numer 82/2006
Data wydania 2006-12-28

ZARZĄDZENIE NR 82/06
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2006r.

                    Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządza  się, co następuje:

 

§ 1. 1. Cenę jednorazowego wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w:

           Pojemnikach SM-110 do 2 sztuk usytuowanych w jednym gospodarstwie, ustala się na 4,28 zł brutto,

           W pojemniku SM -1100 usytuowanych na posesjach na 20,00 zł brutto,

2. Ustala się cene za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko:

1) 10,00 zł dostarczonych jednorazowo samochodem osobowym z przyczepą,

2) 20,00 zł dostarczonych jednorazowo samochodem ciężarowym oraz ciągnikiem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007r.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-01-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-01-03

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-01-02