Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 2008-05-16

Numer 82/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-05-16
ZARZĄDZENIE NR 82/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz, 2104, zmi Dz.U, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr ¥11/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 010 rozdział 01095 § 2010        w kwocie                197.217 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 2030        w kwocie                  36.190 zł
Dz. 852 rozdział 85295 § 2030        w kwocie                  10.800 zł
RAZEM:                                             -                          244.207 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 010 rozdział 01095 § 4010          w kwocie                     500 zł
Dz. 010 rozdział 01095 § 4110          w kwocie                       76 zł
Dz. 010 rozdział 01095 § 4120          w kwocie                       12 zł
Dz. 010 rozdział 01095 § 4210          w kwocie                  1.459 zł
Dz. 010 rozdział 01095 § 4300          w kwocie                  1.820 zł

Dz. 010 rozdział 01095 § 4430           w kwocie              193.350 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010           w kwocie                31.744 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110           w kwocie                  3.830 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4120           w kwocie                     616 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110           w kwocie                10.800 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260           w kwocie                     260 zł

RAZEM:                                                           -              244.467 zł


Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240      w kwocie                       260 zł

RAZEM:                                                 -                           260 zł

§ 3, Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.352.751 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 12.912.179 zł,

dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych wynosi:   14.617.179 zł,

wydatki bieżące w kwocie 11.015.838 zł,

wydatki maj ątkowe w kwocie 3.601.341 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.212.054 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1   do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 82/08
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 maja 2008 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.ILEŻ.3011-83/08 z dn. 23.04.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r, w Dz. 801 - „Oświata i wychowanie", rozdziale 80101- Szkoły podstawowe § 2030 o kwotę 36.190 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń - sierpień 2008 r.).

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-15-1/08 z dn. 29.04.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 852 - „Pomoc społeczna", rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-125/08 z dn. 13.05.2008r. zwiększono pian dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok w Dz. 010 -„Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01095 - Pozostała działalność § 2010 o kwotę 197.217 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

WYDATKI:

Zmiany w ramach działu działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziału 85415 wynikają ze zwiększenia wydatków na wypłatę zasiłku szkolnego (§ 3260) i zmniejszenia wydatków na stypendia szkolne (§ 3240) o kwotę 260 zł.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09