Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 2008-05-26

Numer 84/2008
w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2007 r.
Data wydania 2008-05-26
ZARZĄDZENIE NR 84/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 26 maja 2008 roku

w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2007 r.

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach na 2007r. wynosi 12.392.218zł, wykonanie na 31.12.2007 r. -  12.279.338,13 zł, co stanowi 99,09%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2007r. wynosi 13.126.218 zł, wykonanie na 31.12.2007 r. - 12.572.997,28 zł, co stanowi 95,79%.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2007 r. wynosi 293.659,15 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.108.267,52 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 772.100,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 1.038.772 zł, co stanowi 8,46% w stosunku do dochodów wykonanych za 2007 r.

Zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły na dzień 31.12.2007 r.

1. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – w 2007 r.

Starostwo Powiatowe w Augustowie – 364.139,94 zł (projekt „Akademia Jutra”),

Województwo Podlaskie – 4.941,00 zł (referendum wojewódzkie)

2.         Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r. – gmina nie udzielała.

Poręczeń i gwarancji w 2007 roku nie udzielano.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W 2007 roku nie udzielano pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/08

Wójta Gminy

Bargłów Kościelny

z dnia 26 maja 2008 r.

 

              WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA:

                                                                                                                                                                                            

1.    Ostrowska Zofia

2.    Zarzecki Zbigniew i Dorota

3.    Derda Ignacy

4.    Wronko Piotr

5.    Zawadzka Bożena

6.    Bronakowski Tomasz

7.    Wawiórko Radosław

8.        Piętko Iwona

9.        Pieńczykowska Magdalena

Bronakowski Dariusz
Gnatowski Janusz
Grycz Władysław
Dąbrowski Józef
Drejer Ryszard
Zajkowski Tadeusz
    
 
 
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09