Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 2008-05-26

Numer 85/2008
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy,
Data wydania 2008-05-26
ZARZĄDZENIE NR 85/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego,

2)    zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki,

3)    współdziałania Gminy Bargłów Kościelny z Miastem Augustów w zakresie zadań oświatowych,

4)    zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2008 rok,

stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09