Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 2008-05-30

Numer 86/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok
Data wydania 2008-05-30

ZARZĄDZENIE NR 86/08

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:


§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2030      w kwocie RAZEM:


9.100 zł 9.100 zł


§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 3020          w kwocie                11.859 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110          w kwocie                  5.372 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4120          w kwocie                  3.031 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 3020          w kwocie                  3.178 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4010          w kwocie                  6.439 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4110          w kwocie                     963 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4120          w kwocie                     337 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4010          w kwocie                93.315 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4110          w kwocie                     164 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4120          w kwocie                  2.125 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4300          w kwocie                  9.100 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4218          w kwocie                     588 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4219           w kwocie                     196 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4248           w kwocie                     358 zł


Dz. 854 rozdział 85404 § 4249      w kwocie                        120 zł

MAZEM:                                                 -                    137.145 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010       w kwocie                118.133 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110        w kwocie                    6.527 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 3020        w kwocie                    1.295 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4440        w kwocie                       828 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4118        w kwocie                         21 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4119        w kwocie                           7 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4128        w kwocie                           6 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4129        w kwocie                           2 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4178        w kwocie                         19 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4179        w kwocie                           7 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4748        w kwocie                       600 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4749        w kwocie                       200 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4758        w kwocie                       300 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4759        w kwocie                       100 zł

RAZEM:                                             -                          128.045 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.361.851 zł, z tego:

a)       dochody bieżące w kwocie 12.921.279 zł,

b)      dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych wynosi:   14.626.279 zł,

a)              wydatki bieżące w kwocie 11.024.938 zł,

b)             wydatki majątkowe w kwocie 3.601.341 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.212.054 zł.


§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1   do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 86/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 maja 2008 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy ma 2008 rok

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-118/08 z dn. 19.05.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 801 - „Oświata i wychowanie", rozdziale 80195- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

WYDATKI:

Zmiany w ramach działu:

-     801  „Oświata i wychowanie" wynikają z przesunięć wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

-     854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" wynikają   z przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami związanych z bieżącą realizacja Projektu „Kluby przedszkolaka na wsi".

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09