Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 2011-09-01

Numer 87/2011
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Data wydania 2011-09-01

ZARZĄDZENIENr 87/2011

 

Wójta Gminy bargłów kościelny

 

z dnia 1 września 2011r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

Napodstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr III/16/10Rady Gminy Bargłów Kościelny zdnia 30 grudnia 2010r.wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3  określa się na: do dnia 14 września 2011 r. włącznie.

 

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

 

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-09-05

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-09-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-09-05