Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 2008-06-30

Numer 91/2008
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2008-06-30

ZARZĄDZENIE NR 91/08
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 30 czerwca 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 Nr 184, poz. 1539, Nr 267,
poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2007, na które składa się:

a) bilans na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152,20 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.772,48 zł,
c) informacja dodatkowa,
d) zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2007 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13