Zarządzenie nr 91]/2015 z dnia 2015-07-23

Numer 91]/2015
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2015 roku
Data wydania 2015-07-23

Zarządzenie nr 91/2015

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 23 lipca 2015 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za II kwartał 2015 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 91/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 lipca 2015 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2015 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-VI

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

23 031 712,00

11 609 248,98

50,41

1. Dochody bieżące

18 424 559,00

11 206 602,08

60,82

2. Dochody majątkowe

4 607 153,00

402 646,90

8,74

II. WYDATKI

23 996 508,00

10 157 173,87

42,33

1. Wydatki bieżące

16 684 457,00

7 813 181,21

46,83

2. Wydatki majątkowe

7 312 051,00

2 343 992,66

32,06

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

-964 796,00

1 452 075,11

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

964 796,00

1 556 716,10

-

1. Przychody ogółem, z tego:

2 153 836,00

2 153 836,10

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

2 153 836,00

2 153 836,10

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 189 040,00

597 120,00

50,22

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 189 040,00

597 120,00

50,22

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-27