Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 2008-06-30

Numer 92/2008
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-06-30

 

Zarządzenie nr 92/08
 

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 

 

30 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:

           zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.584 zł, w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 4530

w kwocie

1.584 zł

Dz. 801 rozdział 80113 § 4210

w kwocie

7.000 zł

Dz. 801 rozdział 80113 § 4270

w kwocie

20.000 zł

RAZEM:
-

28.584 zł

 

           zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.584 zł, w tym:

Dz. 758 rozdział 75818 § 4810

w kwocie

28.584 zł

 

Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4420

w kwocie

1.000 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4210

w kwocie

2.000 zł

Dz. 851 rozdział 85154 § 4390

w kwocie

1.000 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4210

w kwocie

4.800 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4260

w kwocie

939 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260

w kwocie

134 zł
RAZEM:
-

9.873 zł

 
 

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4410

w kwocie

1.000 zł

Dz. 750 rozdział 75075 § 4210

w kwocie

2.000 zł

Dz. 851 rozdział 85154 § 4210

w kwocie

1.000 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4110

w kwocie

821 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4120

w kwocie

118 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4170

w kwocie

4.800 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240

w kwocie

134 zł
RAZEM:
-

9.873 zł

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.749.745 zł, z tego:

        dochody bieżące w kwocie 13.309.173 zł,

        dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi:   15.014.173 zł,

wydatki bieżące w kwocie 11.435.832 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.578.341 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.212.054 zł.

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 92/08       
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 czerwca 2008 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 
 
WYDATKI:

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 28.584 zł, o którą zwiększono wydatki:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 4530 w kwocie 1.584 zł z przeznaczeniem na wydatki na podatek od towarów i usług (VAT);

- w dziale 801, rozdz.80113 § 4210 w kwocie 7.000 zł i § 4270 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego (dowożenie dzieci do szkół).

 Zmiany w ramach działu 750 – „Administracja publiczna”, działu 851 – „Ochrona zdrowia”, działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych.

 
 
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13