Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 2008-07-08

Numer 96/2008
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
Data wydania 2008-07-08
Zarządzenie nr 96/08
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
8 lipca 2008r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593, z 2002r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz.1806, z 2005r. nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 22, poz. 1020, z 2006r. nr 79, poz. 549, nr 169, poz. 1201, nr 170, poz. 1218) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz.593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 179, poz. 1487, nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 179, poz. 1487, nr 164, poz.1366, nr 180, poz. 1493, nr 94, poz. 788, nr 179, poz. 1487, z 2006r nr 144, poz.1043, nr 135, poz. 950, nr 186, poz. 1380, nr 249, poz. 1831, nr 251, poz.1844, z 2007r. nr 35, poz. 219, nr 36, poz. 226, nr 48, poz. 320, nr 120, poz. 818, nr 209, poz. 1519, nr 221, poz. 1649, z 2008, nr. 70, poz.416) zarządza się, co następuje:

Ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

Ogłoszenie o konkursie według treści stanowiącej załącznik do zarządzenia należy zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Radosław Wawiórko – przewodniczący Komisji,

Elżbieta Cichy – członek,

Alicja Haraburda - członek.

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie konkursu na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przyjęty zarządzeniem Nr 93/08 z dnia 30 czerwca 2008r oraz o przepisy powszechnie obowiązujące.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Kwieciński

Załącznik

do Zarządzenia nr 96 /08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 lipca 2008r.

 
ogłoszenie

Wójt Gminy Bargłów Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 7, 16-320 Bargłów Kościelny

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,

 
1) Wymagania niezbędne:
 • posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ,
 • w sytuacji osób z wykształceniem wyższym, posiadanie ukończonych studiów podyplomowych, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu pomocy społecznej,
 
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • umiejetność kierowania zespołem ludzi,
 • umiejetność komunikowania się z innymi osobami,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność pozyskiwania i rozliczenia środków zewnętrznych, np. POKL, PFRON,
 • doskonalenie się i dokształcanie,
 • umiejętność obsługi komputera.
 
 
4. Wskazanie zakresu zadań:
 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru oraz odpowiedzialność za majątek Ośrodka,
 • tworzenie warunków do realizowania przez Ośrodek zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 • składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb Gminy, w tym realizacja programów rządowych pomocy społecznej, mających na celu ochronę i poprawę życia osób, rodzin i grup społecznych – opracowywanie projektów planów finansowych, strategii i programów społecznych
 • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
 

5.Wskazanie wymaganych dokumentów:

 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków.

CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 5, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika GOPS w Bargłowie Kościelnym”, w sekretariacie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny w terminie do dnia 22 lipca 2008r. do godz. 10.00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.barglow.dt.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 087 642 40 11 lub 91

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.barglow.dt.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09