Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 2008-07-15

Numer 97/2008
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-07-15

 

Zarządzenie nr 97/08
 
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
 

15 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 
 

Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85212 § 4010

w kwocie

11.742 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4110

w kwocie

1.030 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4120

w kwocie

64 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4440

w kwocie

64 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4210

w kwocie

2.000 zł

Dz. 852 rozdział 85228 § 4110

w kwocie

411 zł

Dz. 852 rozdział 85228 § 4120

w kwocie
134 zł

Dz. 852 rozdział 85228 § 4170

w kwocie

6.340 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4173

w kwocie

24.278 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4213

w kwocie

5.775 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4243

w kwocie

3.000 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4303

w kwocie

4.950 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 3119

w kwocie

7.393 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4018

w kwocie

11.293 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4019

w kwocie

1.993 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4118

w kwocie

1.771 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4119

w kwocie

313 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4128

w kwocie

277 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4129

w kwocie

49 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4178

w kwocie

2.771 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4179

w kwocie

489 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4218

w kwocie

18.339 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4219

w kwocie

3.236 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4288

w kwocie

43 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4289

w kwocie

7 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4308

w kwocie

17.425 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4309

w kwocie

3.075 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4448

w kwocie

386 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4449

w kwocie

68 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4748

w kwocie

642 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4749

w kwocie

113 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4758

w kwocie

612 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4759

w kwocie

108 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4010

w kwocie

2.381 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4120

w kwocie

56 zł
RAZEM:
-

132.628 zł

 
 

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85212 § 4210

w kwocie

2.000 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4280

w kwocie

75 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4300

w kwocie

8.300 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4370

w kwocie

400 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4410

w kwocie

600 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4700

w kwocie

1.200 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4740

w kwocie

100 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4750

w kwocie

225 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4270

w kwocie

2.000 zł

Dz. 852 rozdział 85228 § 4300

w kwocie

2.500 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4330

w kwocie

4.385 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4303

w kwocie

38.003 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4308

w kwocie

53.559 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4309

w kwocie

16.844 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4110

w kwocie

687 zł

Dz.854 rozdział 85404 § 4240

w kwocie

1.750 zł

RAZEM:
-

132.628 zł

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.749.745 zł, z tego:

        dochody bieżące w kwocie 13.309.173 zł,

        dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi:   15.014.173 zł,

wydatki bieżące w kwocie 11.435.832 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.578.341 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.212.054 zł.

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 97/08       

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 15 lipca 2008 roku

                                                                                                                                                                                                                                  

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 
 
WYDATKI:

Zmiany w ramach działu 852 – „Pomoc społeczna”, działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,  działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych, z tego zmiany w:

-  Dz. 852, rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” w kwocie 38.003 zł wynikają z rozdysponowania środków na stworzenie oraz prowadzenie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w ramach realizowanego przez Gminę Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków pożyczki Banku Światowego,

- Dz. 853, rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” w kwocie 70.403 zł wynikają z rozdysponowania środków na realizację wydatków na Projekt „Kobieta na plus” w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13