Zarządzenie nr 97/2011 z dnia 2011-10-20

Numer 97/2011
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Tobyłce
Data wydania 2011-10-20
ZARZĄDZENIE NR 97/2011
WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY
z dnia 20 października 2011r.

 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń budynku po Szkole Podstawowej w Tobyłce

 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Sporządzenie spisu z natury  wg stanu na dzień 02 listopada 2011r.:
1) Nazwa obiektu: Budynek po Szkole Podstawowej w Tobyłce.
2) Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza.;
- zdający Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  „Nasze Dzieci”
- odbierający Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym
3) Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego: wyposażenie będące w użytkowaniu przez Stowarzyszenie.
4) Osoba materialnie odpowiedzialna:  Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce.
5) Termin rozpoczęcia spisu z natury: 02.11.2011 r., zakończenia: 12.11.2011r.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych, o których mowa w § 1, wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
- Artur Michałowski – przewodniczący
- Jolanta Izbicka – członek
- Katarzyna Ostrowska – członek
§ 3. Zdane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce składniki majątkowe ująć w ewidencji Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.  

§ 4. Zobowiązuję komisję do:
1)    przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2)    przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
3)    sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4)    przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego.
5)    Dokonania opisu technicznego i odbioru nieruchomości użytkowanej przez Stowarzyszenie przy czynnym udziale inspektora ds. budownictwo drogownictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 5. Osoby powołane do Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 6. Arkusze spisowe pobiera przewodniczący komisji w referacie finansowo-księgowym w terminie do dnia 02 listopada 2011 r.

§ 7. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 12 listopada 2011r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27