Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 2015-08-14

Numer 97/2015
w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłowka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha
Data wydania 2015-08-14

ZARZĄDZENIE NR 97/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłowka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782) oraz §3 ust. 1, §4 ust. 2, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), w powiązaniu z §2 i §3 uchwały Nr DC/74/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządza się co następuje:

§i

Przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Bargłowka, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1 A/00022094/1.

§2

  1. Ustala   się   cenę   wywoławczą  nieruchomości   w   drugim   przetargu   w   wysokości 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy i zero groszy).
  2. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy i zero groszy).
  3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

§3

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,
  • publikację w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
  • publikację na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01