Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 2014-12-23

Numer 9/2014
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Kościelny.
Data wydania 2014-12-23

Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bargłów Kościelny.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 21 ust.1  Statutu  Sołectwa Bargłów Kościelny uchwalonego uchwałą nr III/24/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Bargłów Kościelny celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2015-2018.

§ 2. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, w dniu 07.01.2015r., o godz. 1100.

§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Radosława Wawiórko, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Radosławowi Wawiórko pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

 

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-12-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-12-31