Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 2015-04-01

Numer 61/2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2030
Data wydania 2015-04-01

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia  01 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2030

 

Na podstawie art 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) oraz uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje  Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2030 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od 17 kwietnia 2015 r. do dnia 11 maja 2015 r. włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 – 2030.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-05-25

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-05-25

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-05-25