Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 2012-05-14

Numer 4/2012
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.
Data wydania 2012-05-14

Zarządzenie  NR 4/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 lr. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) zarządzam,

co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

§ 2. Ogłoszenie o naborze według treści stanowiącej załącznik do zarządzenia należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  Elżbieta Cichy - Przewodniczący Komisji

2)   Radosław Wawiórko - członek Komisji

3)   Dorota Osewska - członek Komisji

§ 4. Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11.04.2012 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-05-21

Data modyfikacji: 2012-05-21

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-05-21