Zarządzenie nr 203/2016 z dnia 2016-10-28

Numer 203/2016
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2016 roku
Data wydania 2016-10-28

Zarządzenie nr 203/2016

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 28 października 2016 roku

                                                                                                                                                                                            

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za III kwartał 2016 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 203/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójta Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 28 października 2016 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2016 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                   (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-IX

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

22 457 000,00

17 251 225,62

76,82

1. Dochody bieżące

22 132 112,00

17 227 389,20

77,84

2. Dochody majątkowe

324 888,00

23 836,42

7,34

II. WYDATKI

26 024 382,00

15 083 209,52

57,96

1. Wydatki bieżące

20 913 217,00

14 167 466,18

67,74

2. Wydatki majątkowe

5 111 165,00

915 743,34

17,92

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

-3 567 382,00

2 168 016,10

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

3 567 382,00

2 293 402,36

-

1. Przychody ogółem, z tego:

4 532 182,00

3 017 182,36

-

1.1. kredyty i pożyczki, w tym:

1 515 000,00

0,00

-

1.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.

1 515 000,00

0,00

-

1.2. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:

2 052 382,00

2 052 382,36

-

       na pokrycie deficytu

2 052 382,00

0,00

-

1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

964 800,00

964 800,00

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

964 800,00

723 780,00

75,02

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

964 800,00

723 780,00

75,02

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.

0,00

0,00

-

2.2. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

                                                                                                 Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-10-31