Zarządzenie nr 224/2017 z dnia 2017-01-09

Data wydania 2017-01-09
Numer 224/2017
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),

§1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:

  1. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące (jeśli kierunek kształcenia wynika z potrzeb szkoły),
  2. opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. szkolenia rad pedagogicznych zgodnie ze szkolnymi planami WDN,
  4. koszty warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
  5. koszty przejazdu nauczycieli uczestniczących w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszą kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły,
  6. zakup lub przygotowanie materiałów szkoleniowych.

§2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.

§3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku 2017 do 40 % ponoszonych kosztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 500,00 zł na semestr.

§4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.

§5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

§6. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2017 wynoszą 34 463,00 zł.

§7. Zgodnie z §2 do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota w wysokości 3 446,00 zł.

§8. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2017 w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły

Środki do dyspozycji dyrektora szkoły (zł)

Gimnazjum

9 155

SP Bargłów Kość.

9713

SP Kroszewo

4 188

SP Łabętnik

3 279

SP Tajno Stare

4 682

§ 9. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy zwrócić do budżetu organu prowadzącego.

§ 10. Wzór wniosku w załączniku.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20