Zarządzenie nr 229/2017 z dnia 2017-01-24

Data wydania 2017-01-24
Numer 229/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.: 2016 r. poz. 1579), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz.1817) oraz Uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§1.1. Powołuje się komisję konkursową, zwana dalej Komisją, do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) Jolanta Izbicka - przedstawiciel Wójta Gminy Bargłów Kościelny

Przewodniczący Komisji

2) Urszula Kapla - przedstawiciel Wójta Gminy Bargłów Kościelny - członek

3) Marek Purwin - przedstawiciel Wójta Gminy Bargłów Kościelny - członek

§ 2. Określa się Regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-01-24

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-06-29

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-06-29