Zarządzenie nr 246/2017 z dnia 2017-04-05

Data wydania 2017-04-05
Numer 246/2017
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 25, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) uchwały Nr XII/119/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny położonych w Bargłowie Kościelnym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zarządza się co następuje:

§1

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny przeznaczonych do sprzedaży wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-04-05

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20