Zarządzenie nr 250/2017 z dnia 2017-04-28

Data wydania 2017-04-28
Numer 250/2017
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok, w skład którego wchodzą:

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
  4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia,
  5. informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 maja 2016 roku Radzie Gminy Bargłów Kościelny.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-04-28

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-20