Zarządzenie nr 253/2017 z dnia 2017-05-23

Numer 253/2017
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku
Data wydania 2017-05-23

ZARZĄDZENIE Nr 253/2017

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku

Na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zarządzam, co następuje

§1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2017-05-23