Zarządzenie nr 268/2017 z dnia 2017-07-20

Data wydania 2017-07-20
Numer 268/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 78.911 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

  • zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 131.911 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
  • zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.000 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na: 1) dział 010, rozdział 01041 § 6050 w kwocie 4.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.242.125 zł, z tego:
  • dochody bieżące w kwocie            381.183 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie 860.942 zł.
  1. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.147.125 zł, z tego:
  • wydatki bieżące w kwocie     813.119 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 9.334.006 zł.
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.397.599 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wót Gminy 

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-07-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-07-28