Zarządzenie nr 272/2017 z dnia 2017-08-08

Data wydania 2017-08-08
Numer 272/2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1181 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. 2013 poz. 393 ze zm.) zarządzam,  co następuje:

 § 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Nowakowskiej-Wojewnik, zatrudnionej na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego i angielskiego w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

  1. Katarzyna Szyc - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji.
  2. Anna Urban - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek Komisji.
  3. Marian Renkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym - członek Komisji.                                           
  4. Ewa Wychorska - Ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, mgr filologii angielskiej, polityka i zarządzanie oświatą – członek Komisji.
  5. Zofia Śliżewska - Ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej – mgr filologii rosyjskiej, bibliotekoznawstwo, wychowanie do życia w rodzinie - członek Komisji.             

 

§ 2

Tryb i zasady pracy określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 3

Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 18 sierpnia 2017 r. na godz. 9.00.

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Katarzynie Szyc - inspektorowi ds. zamówień publicznych, oświaty, kultury i promocji gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2017-08-08

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-08-08

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-08-08